ETICKÝ KÓDEX

Etický kódex spoločnosti KORDEX spol. s.r.o., IČ 24661058, so sídlom Tavolníková 1843/9, Praha 4, PSČ 142 00, zapísanej v Obchodnom registri vedenom u Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 164191, upravuje pravidlá správania spoločnosti KORDEX, jej zamestnancov a všetkých osôb, ktoré plnia úlohy spoločnosti na základe uzatvorených zmlúv (najmä mandátnych) pri vzťahoch vnútorných i pri jednaní voči ďalším osobám.

Spoločnosť KORDEX bude vždy:

 • postupovať podľa platných právnych predpisov a rešpektovať dobré mravy,
 • všetky obchodné vzťahy uzatvárať v súlade s platnou legislatívou a s ohľadom na ostatné právne predpisy,
 • zachovávať pravidlá hospodárskej súťaže,
 • so všetkými obchodnými partnermi jednať rovnocenne a podľa uzatvorených zmlúv a to vždy so starostlivosťou riadneho hospodára,
 • dohliadať na ochranu osobných údajov dlžníkov, veriteľov a iných osôb.

Zamestnanci KORDEX aj osoby, ktoré plnia úlohy KORDEX na základe uzatvorených zmlúv (najmä mandátnych), konajú vždy tak aby:

 • brali zvláštny ohľad na ochranu osobných údajov dlžníkov, veriteľov a iných osôb,
 • nepoškodili dobré meno spoločnosti a jej záujmy a najlepším možným spôsobom reprezentujú spoločnosť navonok a zvyšujú jej prestíž,
 • konali v súlade s platným právnym poriadkom,
 • neporušili žiadny platný právny predpis a vždy konali v medziach zákona a s ohľadom na dobré mravy,
 • sa nedostali do rozporu s nariadeniami a predpismi zamestnávateľa, pracovnou zmluvou, mandátnou zmluvou, s predpismi a zmluvnými podmienkami veriteľov, kódexmi a pravidlami správania,
 • ani z nedbalosti neoznámili žiadne prevádzkové, ekonomické alebo iné interné informácie o spoločnosti, jej klientoch, dlžníkoch alebo tretích osobách s mimoriadnym ohľadom na ochranu osobných údajov,
 • ich vystupovanie, správanie, konanie a komunikácia bola profesionálna,
 • pri výkone svojej práce a úloh konali ekonomicky či už vo vzťahu ku spoločnosti KORDEX alebo vo vzťahu ku klientom, dlžníkom alebo iným osobám,
 • nespôsobili škodu, či už hmotnú alebo nehmotnú, zamestnávateľovi, jeho klientom, dlžníkom alebo iným osobám,
 • nesprístupnili tretím osobám žiadne informácie, ktoré by mohli byť považované za porušenie zákona o ochrane osobných údajov,
 • zachovávali pracovnú disciplínu,
 • prehlbovali odborné znalosti a vzdelanie,
 • nakladali s prostriedkami zverenými zamestnávateľom k výkonu práce tak, aby nedošlo k ich odcudzeniu či poškodeniu, a boli k zamestnávateľovi lojálni.

Zamestnanci KORDEX aj osoby, ktoré plnia úlohy spoločnosti na základe uzatvorených zmlúv, sú ďalej povinní zachovávať najmä tieto pravidlá:

 • jednať s dlžníkom slušne, nepoužívať vulgárne, xenofóbne, rasistické alebo iné urážlivé výrazy, nevytvárať na dlžníka a jeho rodinu psychický nátlak rovnako ako nepoužívať fyzické násilie,
 • zachovávať profesionálnu komunikáciu a prístup,
 • netvrdiť dlžníkovi, že bude pristúpené ku krokom, ktoré nie sú v kompetencii KORDEX,
 • neoznamovať tretím osobám informácie o dlžníkovi,
 • nevypytovať sa maloletých detí na majetkové pomery, rodinné pomery, bydlisko, ani iné údaje o dlžníkovi a pokiaľ možno sa vyhnúť komunikácii s maloletým dieťaťom,
 • nevylepovať ani inak nezverejňovať na verejných a verejne prístupných miestach alebo v spoločných priestoroch domu informácie o dlžníkovi, dlhu alebo o jeho pomeroch,
 • neoznamovať informácie o dlžníkovi jeho zamestnávateľovi, obchodným partnerom, rodine alebo známym, susedom alebo iným osobám,
 • neuvádzať dlžníkov ani iné osoby do omylu vydávaním sa za advokátov, exekútorov alebo úradné osoby, zamestnancov štátnej správy alebo samosprávy,
 • za žiadnych okolností nezneužívať ťaživej situácie dlžníka a nevyužívať takejto situácie k vymoženiu dlžnej sumy,
 • náklady na vymáhanie dlžnej čiastky vždy vyčísliť len do maximálnej výšky určenej v mandátnej zmluve uzatvorenej s jednotlivými obchodnými partnermi,
 • nezadržovať vymožené finančné prostriedky alebo majetok dlžníka,
 • neuzatvárať s dlžníkom žiadne a akékoľvek súkromné​​dohody, nerozhodovať o odpustení dlhu alebo akejkoľvek jeho časti,
 • vždy hľadať riešenie prípadu a to konštruktívne a ekonomické ako pre dlžníka, tak pre veriteľa i pre zamestnávateľa,
 • vždy konať tak, aby svojím správaním nepoškodili zamestnávateľa alebo klienta, pre ktorého zamestnávateľ poskytuje služby,
 • netelefonovať dlžníkom po 19. hodine a nenavštevovať dlžníkov po 19. hodine.

Tento Etický kódex je prílohou Pracovného poriadku, ako aj všetkých mandátnych zmlúv a jeho podpisom zamestnanec a osoba, ktorá plní úlohy spoločnosti KORDEX na základe uzatvorených zmlúv (najmä mandátnych) zároveň vyhlasuje, že bol(a) s Kódexom oboznámený(á) a berie na vedomie povinnosť sa ním bezo zvyšku riadiť.


KONTAKT

CALL CENTRUM KORDEX

Radniční 4
787 01 Šumperk

+421 940 682 100
kordex@kordex.sk
Zanechajte nám svoje číslo
Radi sa Vám ozveme

NAPÍŠTE NÁM

Odoslané údaje vo formulároch sú spracované a uchováné za účelom reakcie na vašu požiadavku Čítať viac