Správa pohľadávok

Zabezpečujeme komplexnú správu pohľadávok vo všetkých fázach procesu vymáhania (Early, Late / Field a Legal collection) na základe mandátneho vymáhania vrátane reportingu pripraveného na mieru podľa potrieb zákazníka. Prevzatie prípadu / setu prípadov prostredníctvom webového rozhrania, zabezpečeného úložiska popr. fyzicky formou dátovej vety v požadovanom formáte je samozrejmosťou rovnako ako online prístup do nášho informačného systému a zabezpečenie dát.

 

Early collection

Vymáhanie a správa pohľadávok vo fáze Early collection - telefonické upomínanie a vymáhanie pohľadávok je hlavnou špecializáciou call centra; pri "vymáhaní" kladieme dôraz na ľudský prístup, pochopenie situácie dlžníka a poskytnutie pomoci a rady s riešením pohľadávky. Využívame nástroje:

 • upomienkový servis (SMS, e-mail, letter),
 • telefonické vymáhanie.

 

Late/field collection

Vymáhanie a správa pohľadávok vo fáze Late / Field collection - terénne inkasné vymáhanie.

Terénne inkasné vymáhanie:

 • V deň prevzatia prípadu / setu prípadov prebieha lustrácie klienta, zisťovanie kontaktných údajov, jeho história (komunikácia, platobná morálka) a prípad je pripravený na výjazd inkasnému pracovníkovi.
 • Najneskôr do 48 hodín od prevzatia prípadu je vykonaný výjazd a zabezpečená osobná návšteva na všetkých adresách odovzdaných zadávateľom, resp. v mieste trvalého bydliska alebo v mieste, kde sa klient aktuálne zdržiava.
 • V prípade dohľadania predmetu financovania je predmet zaistený a zabezpečený proti pojazdu "papučou", čo zaisťuje ideálnu vyjednávaciu pozíciu inkasného pracovníka vo veci doplatenia dlžnej čiastky (možnosť použitia "papuče" musí byť odsúhlasená zadávateľom).
 • Počas kontaktnej návštevy je vyhotovená fotodokumentácia bydliska, stavu predmetu financovania a informácie sú online zaznamenané do webovej aplikácie KORDEX. Všetky informácie z priebehu vymáhania sú súhrnne uvedené pri uzatvorení správy prípadu v záverečnej správe.
 • Inkasný pracovník je povinný:
  • preukázať sa klientovi plnou mocou od zadávateľa vrátane ostatných dokumentov, ktoré preukazujú existenciu pohľadávky,
  • odovzdať klientovi vizitku s kontaktnými údajmi spoločnosti,
  • pri riešení prípadov u "problémového" klienta predchádzať konfliktom a informovať o tom príslušného pracovníka zadávateľa,
  • vždy chrániť záujmy zadávateľa,
  • zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa pri riešení prípadov dozvedel.
 • Inkasný pracovník v teréne musí vystupovať tak, aby profesionálne reprezentoval obstarávateľa, a v žiadnom prípade nesmie urobiť nič, čo by mohlo nepriaznivo zasiahnuť do dobrej povesti zadávateľa.
 • U prípadov klientov, kde nebude možné dohľadať predmet financovania za účelom jeho odobratia alebo klient odmietne predmet financovania odovzdať, zaistí inkasný pracovník v spolupráci a po odsúhlasení s príslušným pracovníkom zadávateľa, podanie trestného oznámenia podľa požiadaviek zadávateľa (príslušné miesto podania trestného oznámenia, znenie Trestného oznámenia atď.).
 • Zaistenie vozidla a jeho prevoz na požadované zberné miesto podľa zadaných parametrov zadávateľa.
 • Vykonanie odberu, kontroly alebo odovzdanie predmetu financovania.
 • Zaistenie spísania a podanie trestného oznámenia a následná komunikácia s orgánmi polície.
 • Riešenie pohľadávok formou splátkových kalendárov (uznanie dlhu) a notárskych zápisníc - zabezpečenie ich spísania s dlžníkom vrátane správy portfólia uzatvorených splátkových kalendárov.

 

Legal collection

Vymáhanie a správa pohľadávok vo fáze Legal collection - právne vymáhanie pohľadávky:

 • Zaistenie žaloby prostredníctvom spolupracujúcej advokátskej kancelárie.
 • Zaistenie vykonania exekúcie u neplnených exekútorských / notárskych zápisníc.


KONTAKT

CALL CENTRUM KORDEX

Radniční 4
787 01 Šumperk

+421 940 682 100
kordex@kordex.sk
Zanechajte nám svoje číslo
Radi sa Vám ozveme

NAPÍŠTE NÁM

Odoslané údaje vo formulároch sú spracované a uchováné za účelom reakcie na vašu požiadavku Čítať viac